Praca

Kontakt do Dzialu Kadr i Plac:
Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej "AGRIFARM" Spólka z o.o.
Dzial‚ Kadr i Plac
Smilowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory
tel. 667984309 lub kadry@agrifarm.pl
 

Aktualna oferta pracy (28-06-2021):

 

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ AGRIFARM

              SPÓLKA Z O.O.Z SIEDZIBA W SMILOWIE

 

Zatrudni osobe, w niepelnym wymiarze czasu pracy do sprzatania i utrzymania czystosci biur oraz pomieszczn? socjalnych w siedzibie spólki.

 

Praca od poniedzialku do piatku w godzinach od 13-19 lub do uzgodnienia.

 

Wymagania:

- sumiennosc

- zaangazowanie w wykonywanie obowiazków

- dobra organizacja czasu pracy

- obowiazkowosc

- kultura osobista

 

 

 

 

Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” spólka z o.o. w Smilowie ul. Pilska 36

Zaprasza do skladania aplikacji kandydatów na stanowisko:

 • ZOOTECHNIK

            na Ferme Trzody Chlewnej w Przytocznej , powiat miedzyrzecki, woj. lubuskie

            na Ferme Trzody Chlewnej w Milostowie, powiat miedzychodzki, woj. wielkopolskie

Wymagania:

 • wyksztalcenie wy?sze zootechniczne lub srednie rolnicze bad? weterynaryjne
 • umiejetnosc efektywnego zarzadzania czasem pracy
 • odpornosc na stres
 • latwosc przyswajania wiedzy
 • dyspozycyjnosc, sumiennosc, odpowiedzialnosc
 • umiejetnosc kreatywnego myslenia
 • zdolnosci organizacyjne, komunikatywnosc,
 • motywacja do pracy.

Oferujemy:

 • Umowe o prace
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejetnosci
 • Zakwaterowanie w przypadku osób spoza rejonu zatrudnienia.

 

Oferty zawierajace ?yciorys (CV), list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów nale?y skladac w Dziale Kadr i Plac

PPR AGRIFARM spólka z o.o.

Smilowo ul. Pilska 36

64-810 Kaczory  lub

na adres e-mail: celina.los@agrifarm.pl z dopiskiem :

 

Wyra?am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. przez okres najbli?szych 12 miesiecy.

Tak  Nie

Wyra?am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych wra?liwych zawartych w przeslanych dokumentach przez Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. - wymagane jesli przekazane dane obejmuja szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Tak  Nie

 

Informacje:  667984302 Dyrektor ds. Produkcji Trzody Chlewnej

                                    

 

 Informujemy, ?e odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. z siedziba: Smilowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory. Skontaktowac sie mo?na z nami bezposrednio w siedzibie Spólki oraz za posrednictwem poczty e-mail: agrifarm@agrifarm.pl. Dodatkowe informacje mo?na uzyskac przez strone internetowa: www.agrifarm.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl.

Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy b?da przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która mo?e zostac odwolana w dowolnym czasie. 

Je?eli w dokumentach zawarte sa dane wra?liwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna badzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (tresc zgody: Wyra?am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych wra?liwych zawartych w przeslanych dokumentach przez PPR Agrifarm Sp. z o.o.), która mo?e zostas odwolana w dowolnym czasie. 

 

Pani/Pana dane osobowych moga byc ujawnione:

 • Firmom swiadczacym uslugi, a w szczególnosci w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonujacym uslugi audytu, obslugi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkole?„, finansowe, ubezpieczenia, obslugi medycznej, serwisu urzadze?„.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzaja dane osobowe dla administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyra?enia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane równie? na potrzeby przyszlych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesiecy lub do momentu cofniecia przez Pania/Pana zgody.  

 

Prawa zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysluguje Pani/Panu: 

 • prawo dostepu do tresci danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 

 

Prawo do cofniecia zgody: 
Je?eli przetwarzanie odbywa sie  na podstawie Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane bedziemy przetwarzac do momentu jej wycofania. Zgode mo?na wycofac w ka?dej chwili, przesylajac wiadomosc e-mail na adres: agrifarm@agrifarm.pl, iod@rodo.pl lub osobiscie w siedzibie Administratora. Cofniecie zgody nie ma wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jezli dopatrz? sie Panstwo naruszen ze strony ADO, co do bezpieczenstwa przetwarzania tych danych, istnieje mo?liwosc wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrona danych osobowych, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie przez Pantwa danych jest: w zakresie wynikajacym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbedne, aby uczestniczya w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne. 


Administrator nie profiluje danych osobowych. Jezeli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi sie inna potrzeba ich przetworzenia ni? wskazana wczesniej, jestesmy zobowiazani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyc. Pani/Pana dane nie sa przetwarzane poza obszar EOG. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o skladanie ofert pracy zawierajacej ?yciorys (CV), list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe w Dziale Kadr i Plac PPR "AGRIFARM" pod ww. adresem.