Praca

Kontakt do Dzia?u Kadr i P?ac:
PrzedsiÄ?biorstwo Produkcji Rolnej "AGRIFARM" Spó?‚ka z o.o.
Dzia?‚ Kadr i P?‚ac
?šmi?‚owo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory
tel. 667984309 lub
kadry@agrifarm.pl
 

Aktualna oferta pracy (12-05-2021):

 

PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ AGRIFARM

              SPÓ?KA Z O.O.Z SIEDZIB? W ?MI?OWIE

 

Poszukuje kandydatów na stanowisko do dzia?u Ksi?gowo?ci

 

Wymagania:

-Wykszta?cenie wy?sze lub ?rednie ekonomiczne

- znajomo?? przepisów w zakresie rachunkowo?ci

- znajomo?? Pakietu  MS Office

- zdolno?? analitycznego my?lenia

- dobra organizacja pracy oraz obowi?zek przestrzegania Regulaminu pracy

- ch?? uczenia si? i podnoszenia kwalifikacji

- komunikatywno?? i umiej?tno?? pracy w zespole

- kreatywno?? i zaanga?owanie w prac?.

 

Mile widziane:

- do?wiadczenie na podobnym stanowisku

- znajomo?? programu ksi?gowego Comarch ERP XL

 

 

PrzedsiÄ?biorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” spó?‚ka z o.o. w ?šmi?‚owie ul. Pilska 36

Zaprasza do sk?‚adania aplikacji kandydatów na stanowisko:

 • ZOOTECHNIK

            na FermÄ? Trzody Chlewnej w Przytocznej , powiat miÄ?dzyrzecki, woj. lubuskie

            na FermÄ? Trzody Chlewnej w Mi?‚ostowie, powiat miÄ?dzychodzki, woj. wielkopolskie

Wymagania:

 • wykszta?‚cenie wyższe zootechniczne lub ?›rednie rolnicze bÄ?dź weterynaryjne
 • umiejÄ?tno?›Ä? efektywnego zarzÄ?dzania czasem pracy
 • odporno?›Ä? na stres
 • ?‚atwo?›Ä? przyswajania wiedzy
 • dyspozycyjno?›Ä?, sumienno?›Ä?, odpowiedzialno?›Ä?
 • umiejÄ?tno?›Ä? kreatywnego my?›lenia
 • zdolno?›ci organizacyjne, komunikatywno?›Ä?,
 • motywacja do pracy.

Oferujemy:

 • UmowÄ? o pracÄ?
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejÄ?tno?›ci
 • Zakwaterowanie w przypadku osób spoza rejonu zatrudnienia.

 

Oferty zawierajÄ?ce życiorys (CV), list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów należy sk?‚adaÄ? w Dziale Kadr i P?‚ac

PPR AGRIFARM spó?‚ka z o.o.

?šmi?‚owo ul. Pilska 36

64-810 Kaczory  lub

na adres e-mail: celina.los@agrifarm.pl z dopiskiem :

 

Wyrażam zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PrzedsiÄ?biorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. przez okres najbliższych 12 miesiÄ?cy.
Tak  Nie
Wyrażam zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przes?‚anych dokumentach przez PrzedsiÄ?biorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. - wymagane je?›li przekazane dane obejmujÄ? szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Tak  Nie

 

Informacje:  667984302 Dyrektor ds. Produkcji Trzody Chlewnej

                                    

 

 Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
PrzedsiÄ?biorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. z siedzibÄ?: ?šmi?‚owo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory. SkontaktowaÄ? siÄ? można z nami bezpo?›rednio w siedzibie Spó?‚ki oraz za po?›rednictwem poczty e-mail: agrifarm@agrifarm.pl. Dodatkowe informacjÄ? można uzyskaÄ? przez stronÄ? internetowÄ?: www.agrifarm.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail:â??iod@rodo.pl.

Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy bÄ?dÄ? przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postÄ?powania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostaÄ? odwo?‚ana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte sÄ? dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna bÄ?dzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (tre?›Ä? zgody: Wyrażam zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przes?‚anych dokumentach przez PPR Agrifarm Sp. z o.o.), która może zostaÄ? odwo?‚ana w dowolnym czasie. 

 

Pani/Pana dane osobowych mogÄ? byÄ? ujawnione:

 • Firmom ?›wiadczÄ?cym us?‚ugi, a w szczególno?›ci w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonujÄ?cym us?‚ugi audytu, obs?‚ugi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkole?„, finansowe, ubezpieczenia, obs?‚ugi medycznej, serwisu urzÄ?dze?„.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzajÄ? dane osobowe dla administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bÄ?dÄ? przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe bÄ?dÄ? przetwarzane również na potrzeby przysz?‚ych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesiÄ?cy lub do momentu cofniÄ?cia przez PaniÄ?/Pana zgody.  

 

Prawa zwiÄ?zane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przys?‚uguje Pani/Panu: 

 • prawo dostÄ?pu do tre?›ci danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usuniÄ?cia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 

 

Prawo do cofniÄ?cia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa siÄ?  na podstawie Pa?„stwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane bÄ?dziemy przetwarzaÄ? do momentu jej wycofania. ZgodÄ? można wycofaÄ? w każdej chwili, przesy?‚ajÄ?c wiadomo?›Ä? e-mail na adres:â??agrifarm@agrifarm.pl, iod@rodo.pl lub osobi?›cie w siedzibie Administratora.â??â??CofniÄ?cie zgody nie ma wp?‚ywu na zgodno?›Ä? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ?ciem.â??â?? 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Je?›li dopatrzÄ? siÄ? Pa?„stwo narusze?„ ze strony ADO, co do bezpiecze?„stwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwo?›Ä? wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujÄ?cego siÄ? ochronÄ? danych osobowych, tj. do Prezesa UrzÄ?du Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes UrzÄ?du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie przez Pa?„stwa danych jest: w zakresie wynikajÄ?cym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbÄ?dne, aby uczestniczyÄ? w postÄ?powaniu rekrutacyjnym. Podanie przez PaniÄ?/Pana innych danych jest dobrowolne. 


Administrator nie profiluje danych osobowych. Je?›li w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi siÄ? inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcze?›niej, jeste?›my zobowiÄ?zani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyÄ?. Pani/Pana dane nie sÄ? przetwarzane poza obszar EOG. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o sk?‚adanie ofert pracy zawierajÄ?cej życiorys (CV), list motywacyjny oraz kserokopiÄ? dokumentów potwierdzajÄ?cych kwalifikacje zawodowe w Dziale Kadr i P?‚ac PPR "AGRIFARM" pod ww. adresem.